Wydawca treści Wydawca treści

nasiennictwo

Podstawą postępowania hodowlanego nadleśnictwa jest gospodarka nasienna oparta na zasadach genetyki i selekcji. Zasady wykorzystania leśnej bazy nasiennej określa szczegółowo regionalizacja nasienna, która od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej obowiązuje w lasach wszelkiej własności.

Nadleśnictwo Zawadzkie położone jest w regionie nasiennym PL 50.

Podstawową bazę nasienną Nadleśnictwa Zawadzkie stanowią drzewostany gospodarczo- nasienne o powierzchni ok. 480 ha- w tym 460 ha sosny pospolitej, 13 ha olszy czarnej ha i 7 ha brzozy brodawkowatej.  Drzewostany te łatwo odróżnić w terenie, ze względu na oznakowanie skrajnych drzew opaską koloru żółtego. GDN- y, jak potocznie się je określa, podlegają użytkowaniu rębnemu a pozyskane z nich nasiona wykorzystuje się do zakładania upraw gospodarczych.

W nadleśnictwie znajduje się również ok. 40 ha obiektów zachowawczych sosny pospolitej (drzewostanów i upraw in situ oraz ex situ). Celem wyboru drzewostanów zachowawczych jest jak najdłuższe zachowanie na gruncie cennego pod względem genetycznym obiektu i uzyskanie następnego pokolenia o zbliżonej strukturze i puli genowej (in situ), a także odtworzenie i restytucja obiektu zachowawczego w innym miejscu (ex situ).

Nadleśnictwo posiada także ok. 80 ha upraw pochodnych dębu szypułkowego i bezszypułkowego, świerka pospolitego, sosny czarnej oraz modrzewia europejskiego, powstałych z wyselekcjonowanych nasion, które w przyszłości stworzą drzewostany o ulepszonej wartości genetycznej.                      

W 2015 r. Nadleśnictwo Zawadzkie wzięło udział w programie testowania potomstwa  z wyselekcjonowanych drzewostanów świerkowych. Jesienią, na ok. 4- hektarowej powierzchni w leśnictwie Dębie, według ścisłego planu wysadzono 33 pochodzenia świerka pospolitego (łącznie 13200 sztuk sadzonek). Sadzonki w kolejnych latach będą poddawane pomiarom i obserwacjom ze strony pracowników instytucji naukowych, celem wybrania najlepszych pochodzeń pod względem jakościowym, produkcyjnym  i odpornych na różnego typu zagrożenia.

Szyszki i nasiona sosny zwyczajnej ( fot. A. Gomułka)

Chłodnia  do długoterminowego przechowywania nasion buka ( fot. T. Gomułka)

Drzewostan gospodarczo-nasienny sosny zwyczajnej w leśnictwie Kielcza ( fot. T. Gomułka)

Drzewostan zachowawczy in situ sosny zwyczajnej w leśnictwie Jaźwin ( fot. R. Piątek)

Drzewostan zachowawczy in situ sosny zwyczajnej w leśnictwie Jaźwin ( fot. R. Piatek)

Uprawa zachowawcza in situ sosny zwyczajnej w leśnictwie Jaźwin, z drzewostanem zachowawczym w tle ( fot. R. Piątek)

Przykład oznakowania powierzchni zachowawczej ( fot. R. Piątek)

Uprawa pochodna świerka pospolitego w leśnictwie Dębie ( fot. archiwum nadleśnictwa).

Uprawa testująca drzewostany świerkowe w leśnictwie Dębie po założeniu - jesień 2015 r.( fot. A. Gomułka)

Uprawa testująca drzewostany świerkowe - wiosna 2016 r. (fot. A. Mańczyk)